do 17 oktober 2019

Niveaubepaling Voortgezet Onderwijs

In sommige gevallen is het lastig een passend advies te geven wanneer het gaat om vervolgonderwijs. Aanvullende informatie en onafhankelijke resultaten zijn nodig om hier uitsluitsel over te geven. Met dit doel kunnen zowel individueel als klassikaal de NIO en/of de NSCCT afgenomen worden. Ons uitgangspunt is dat kinderen op een zo’n goed mogelijk passende plek in het voortgezet onderwijs terecht komen. Het afnemen van een test is geen routine, maar iedere keer een uitdaging om, lettend op de kinderen, een optimaal beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerlingen.

NIO – Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau

De uitslag van de NIO dient ervoor om het advies te ondersteunen dat de basisschool geeft over het voor het kind meest geschikte niveau van vervolg-onderwijs. Met de NIO is het ook mogelijk na te gaan of een leerling binnen het voortgezet onderwijs behoefte zal hebben aan extra ondersteuning. Op school nemen we de NIO in groepen van maximaal 20 kinderen af, in een vertrouwde omgeving voor de kinderen. Naast de orthopedagoog die de NIO afneemt, is de aanwezigheid van een leerkracht wenselijk. Zo kunnen we ook bij een groepsafname de individuele leerlingen goed observeren en signaleren wanneer ze iets niet begrijpen of de antwoorden verkeerd noteren. De school krijgt vervolgens binnen drie weken per kind de uitslag schriftelijk toegestuurd, met daarin de resultaten en het bijbehorende schoolniveau. Op verzoek van ouders kan de NIO individueel afgenomen worden. In dit geval ontvangt u binnen twee weken een verslag met de resultaten en het niveauadvies. Individueel duurt de afname ongeveer anderhalf uur en klassikaal, bij benadering tweeénhalf uur.

NSCCT – Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test

De NSCCT geeft een snelle, algemene weergave van de algemene cognitieve capaciteiten van de leerling(en), dat kan helpen bij het inschatten van de leermogelijkheden. De test geeft een betrouwbare indruk van het niet-schoolse cognitieve niveau ten opzichte van de landelijke populatie. Wanneer de schoolresultaten overeenkomen met de capaciteiten is dit goed. Wanneer de prestaties van het kind hoger zouden zijn dan de capaciteiten, is dit geweldig. Wanneer de prestaties lager zouden zijn dan de capaciteiten, is het voor de school een aandachtspunt. De school heeft dan nog ruim tijd om te kijken hoe het komt dat een kind onderpresteert en wat hier mogelijk ter verbetering aan te doen is. De afname op school gebeurt klassikaal. De resultaten van de test worden per kind in een kort verslag vastgelegd. School ontvangt deze verslagen en zorgt voor de distributie naar ouders. Wanneer de test bij een individueel kind wordt afgenomen gaat de verslaglegging direct naar ouders. De afname duurt bij benadering twee uur.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen:

Bilthoven: 030-220 43 75

infobilthoven@comen.nl

Utrecht: 030-220 43 75

infoutrecht@comen.nl Naar boven